Πιστ. Ενεργειακής Απόδοσης

Από 1.1.2016 η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική και σε όλα τα κτίρια (και σε αυτά με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια από 50 τ.μ.) και συγκεκριμένα:

  • μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
  • μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
  • κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
  • κατά την μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
  • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.) τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των παντακοσίων τετραγωνικών μέτρων μειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.)

Απο την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται:

  • τα μνημεία
  • τα κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας
  • οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
  • τα κτίρια προσωρινής χρήσης που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

Το γραφείο μας κατέχει άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ' Τάξης και μεγάλη εμπειρία στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης με ταχύτητα, συνέπεια και ακρίβεια μετρήσεων και υπολογισμών. Μάλιστα, η άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ΄ Τάξης μας επιτρέπει να διενεργούμε ενεργειακή επιθεώρηση σε κτίρια όλων των χρήσεων και επιφάνειας.